ความเป็นมาโครงการ
          เนื่องจากปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนยังไม่เอื้อต่อการเดินของผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นให้เกิดความเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป กรุงเทพมหานครจึงจัดให้มี "โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ" เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึง ระบบขนส่งสาธารณะที่จำเป็นต่อการเดินทางในเขตตัวเมืองโดยโครงการดังกล่าว บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ถือโอกาส สนับสนุนกรุงเทพมหานครโดยจัดเป็นกิจกรรม CSR ของบริษัท โครงการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
 

 
แนวทางการบริหารจัดการ การเดินรถ
          บริษัทฯจะดำเนินการให้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
และสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯโดยวางแนวทางและ จัดลำดับ ความสำคัญ ในการให้บริการ ดังนี้

กลุ่มลำดับที่ 1 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มลำดับที่ 2 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะไปติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มลำดับที่ 3 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปทำกิจธุระส่วนตัวนอกเหนือจากกลุ่มที่ 1,2 โดยนำผู้โดยสารไปยังยังสถานที่ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯา

  
ระบบและมาตรฐานของรถบริการ
         รถที่ให้บริการนี้เป็นการดัดแปลงรถตู้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ และผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีต้นแบบในการดัดแปลงจากประเทศญี่ปุ่น
 
สถิติการให้บริการตั้งแต่มีนาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559


สถิติสถานที่ในการเดินตั้งแต่มีนาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559