ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีต้องการมากที่สุด ดังนั้นระบบขนส่งมวลชนจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด ทั้งเรื่องของความรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการเดิน ความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะที่ให้บริการ และความตรงต่อเวลาหรือความแน่นอนของการให้บริการขนส่งมวลชน

          บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครได้รับการมอบหมายจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนจากกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วย